Az oldal töltődik

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban Adatkezelő) elkötelezett, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa. Célja, hogy a személyes adatok pontos és biztonságos, valamint a vonatkozó nemzeti (különösen Info tv.) és európai uniós szabályoknak (különösen a GDPR) megfelelő kezelését biztosítsa.

Adatkezelő adatai, elérhetősége:

Adatkezelő megnevezése: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

Székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Telefon, fax: +36 87 511-150, +36 87 511-164

E-mail címe: polghiv@tapolca.hu

weboldal: www.tapolca.hu

Adatvédelmi tisztviselő: QSTAR Minőségfejlesztési Tanácsadó Kft.

1. Az adatkezelés célja

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal által bevezetendő Tapolca Városkártya rendszer, amely Tapolca városa lakosaira és a konzorciumi települések (Gyulakeszi, Zalahaláp, Monostorapáti, Raposka, Lesenceistvánd és Lesencetomaj) lakosaira terjed ki.

Az adatkezelés célja Tapolca Városkártya-tulajdonosok részére kedvezmények és előnyök biztosítása a helyi vásárlásaikból, bizonyos termékek és igénybe vett szolgáltatások díjából a regisztrált elfogadóhelyeken.

2. A kezelt adatok köre

név,

születési név,

születési

hely, születési idő,

anyja

neve,

állandó

lakcím,

e-mail

cím, telefonszám,

városkártya

adatlap.

3. A kezelt adatok jogalapja

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal a Tapolca Városkártya-tulajdonosok adatait a GDPR 6.§ (1) a) pontja alapján, vagyis az érintett hozzájárulása alapján kezeli.

4. A kezelt adatok megőrzési ideje

A Tapolca Városkártya érvényességi idejének megszűnését követő 1 évig tárolhatja/kezelheti; az érintett tapolcai, illetve a konzorciumi települési lakcímének megszűnéséig; a hozzájárulás alapján kezelt adat esetében a hozzájárulás visszavonásáig.

5. Adattovábbítás

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

Személyes adatok harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az Érintett hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem kerülnek továbbításra és nem kerülnek nyilvánosságra.

A kedvezményt adó szervezet QR kódban tároltan kapja meg a kedvezmény igénybevételekor: nevet, sorszámot, a kártya érvényességi idejét.

6. Adatfeldolgozó

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal a Tapolca Városkártya előállítása érdekében adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

7. Adatbiztonság

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

A személyes adatok kezeléséhez az informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. A személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.

Az elektronikus adatkezelés során biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. Nyilvántartja és szükséges esetben a hatóság felé bejelenti az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Az Adatfeldolgozók az adatkezelés során megőrzik a titkosságot: megvédik az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult.

8. Az Érintett jogai és érvényesítésük feltételei

Ön bármikor kérheti adatai helyesbítését, korlátozását, törlését, továbbá kérhet az adatkezelésről teljeskörű konkrét tájékoztatást. Kérheti, hogy a jogszabályoknak megfelelően személyes adatait tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban átadjuk, illetve adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsuk.

Ezeket a kéréseket 30 napon belül a Hivatal köteles, közérthető formában, írásban megadni a tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Az adatvédelem részletes szabályozását az Ön jogainak részletes tartalmát és érvényesítésük részletes feltételeit az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat tartalmazza.

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabály, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait. A bírósági eljárásról további információkat a http://birosag.hu/torvenyszekek honlapon tudhat meg.